• custom config;user/my config
 • 数组覆盖方式:
 • 普通的全局变量覆盖方式:
 • 全局变量+数据配置方式:
 • nodejs
 • python
 • lv1=programming lv2= type=
  custom config;user/my config
  ig
  通用原则(最小化工作量原则):
  1 通用的配置进git仓库,不要让每次部署都去做相同的配置
  2 提供覆盖配置的文件,此文件可以不存在。注意,一定要用相对于__DIR__的路径
  即,绝大多是情况下,用默认配置即可。
  tips:如果发现重写好像不对,先直接在原始地方改,确认配置正确

  数组覆盖方式:

  $db = require __DIR__ . '/db.php';
  if (is_file(__DIR__ . "/local_db.php")) {
    $db = array_merge($db, require_once __DIR__ . '/local_db.php'); // 自定义配置放后面
  }
  // local_db.php:
  return [
    'password' => 'root',
  ];

  普通的全局变量覆盖方式:

  $name = "a";
  $path_my = __DIR__ . "/common.my.php";
  if (is_file($path_my)) {
    require_once $path_my;
  }
  // common.my.php:
  $name = "b";

  全局变量+数据配置方式:

  $config["port"] = "3306";
  $path_my = __DIR__ . '/config.my.php';
  if (file_exists($path_my)) {
    require($path_my);
  }
  // config.my.php
  $config["port"] = "3306";

  nodejs

  注意,一个使用当前路径,一个是相对于自身的路径:
  var fs = require("fs");
  if (fs.existsSync('config/index.my.js')) {
   myconfig = require('./index.my.js')
  }
  my config mynote-front 

  python

  E:\projects\chromedriver\config_my.py